Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERPCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Samodzielnego referenta

w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) co najmniej 2 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

7) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku z zakresu prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego.

8) znajomość programu SYRIUSZ,

9) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

10) nieposzlakowana opinia.

 

 2. Wymagania dodatkowe:

1) staż pracy w prowadzeniu spraw pracowniczych,

2) cechy osobowościowe i umiejętności psychospołeczne: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie i dyskrecja, samodzielność, cierpliwość, otwartość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizy i syntezy informacji, poszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) opracowywanie projektów planów pracy PUP i sprawozdań z ich realizacji,

2) prowadzenie spraw osobowych pracowników,

3) prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami okresowymi pracowników,

4) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego pracowników i potwierdzanie uprawnień do tych świadczeń,

5) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

6) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników,

7) wykonywanie, w miarę potrzeb, zadań wynikających z przepisów dotyczących obronności  i bezpieczeństwa Państwa, w tym obrony cywilnej,

8) prowadzenie i aktualizacja procedur kontroli zarządczej,

9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

10) opracowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

11) kompletowanie wniosków o przyznanie dofinansowania / pomocy socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazanie do realizacji.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  wymiar czasu pracy: 1 etat,

2)  miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, pokój na piętrze, brak windy, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, tylko jedna na parterze,

3) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, obsługa komputera powyżej 4 godz., dostęp do innych urządzeń biurowych, praca w zespole, szkolenia wyjazdowe.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy – wg wzoru w załączeniu,

4) kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o okresach podlegających zaliczeniu do stażu pracy na równi z zatrudnieniem (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

6) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach - potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych - wg wzoru w załączeniu,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności - wg wzoru w załączeniu,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530) - wg wzoru w załączeniu,

10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych – wg wzoru
w załączeniu,

11) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku – wg wzoru w załączeniu.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 8 30 pod adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc, pok.  nr 15 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta”

W przypadku ofert przesłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do PUP w Sierpcu. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie: rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego lub innej formy sprawdzenia kwalifikacji kandydata na stanowisko urzędnicze.

Kandydat, który zostanie zatrudniony, najpóźniej do dnia podjęcia pracy musi złożyć do PUP zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Sierpc,  11.08.2022r.

 

            DYREKTOR URZĘDU

                          -/-

           mgr Maja Strześniewska

 

  Załączniki:   

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz)
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (pobierz)
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności (pobierz)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
 5. Oświadczenie kandydata o zakazie wykonywania zajęć sprzecznych z wykonywanymi  w ramach obowiązków służbowych (pobierz)
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz)

***************************************************************************************************

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc

 

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERPCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW- STAŻYSTY

w Dziale Finansowo-Księgowym

 

1. Wymagania niezbędne:

    1)    obywatelstwo polskie,

    2)    wykształcenie wyższe,

    3)    co najmniej rok stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia,

    4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych,

    5)    niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa      skarbowe,

    6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

    7) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku: ustawy o finansach publicznych, o
  rachunkowości, o samorządzie powiatowym,

    8)     znajomość problematyki rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych,

    9)     znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,

   10)   znajomość zasad księgowości,

   11)   znajomość programu SYRIUSZ,

   12)   umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz systemów finansowo-księgowych,

   13)   nieposzlakowana opinia.

 

  2. Wymagania dodatkowe :

   1) staż pracy w sferze księgowości budżetowej;

   2) cechy osobowościowe i umiejętności psychospołeczne: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, skrupulatność,
zaangażowanie i dyskrecja, samodzielność, cierpliwość, otwartość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizy i syntezy informacji, poszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia, wyrażania i obrony swego zdania, wyjaśniania i przekazywania wiedzy.

 

 

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  prowadzenie rejestru faktur wpływających oraz przestrzeganie realizacji ich zapłaty,

2) przygotowywanie dokumentów księgowych i przekazywanie ich na poszczególne stanowiska,

3) realizacja przelewów bankowych za pomocą aplikacji Centrum Usług Internetowych (CUI),

4) księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

5)  uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych Europejskiego Funduszu Społecznego,

6) prowadzenie pozabilansowej ewidencji wydatków strukturalnych Europejskiego Funduszy Społecznego,

7) sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych,

8) prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,

9) sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawdzanie informacji PIT-11 dotyczących osiągniętych dochodów oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od bezrobotnych,

10) wystawianie druku RP – dla bezrobotnych,

11) obsługa korespondencji między Bankiem Spółdzielczym a działem FK w zakresie:

- dostarczania list wypłat świadczeń dla bezrobotnych,

- dostarczanie zapotrzebowania na środki pieniężne wraz z harmonogramem wypłat świadczeń dla bezrobotnych,

12) odbieranie wyciągów bankowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  wymiar czasu pracy: 1 etat,

  2) miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, pokój na piętrze, brak windy, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, tylko jedna na parterze,

3) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, obsługa komputera powyżej 4 godz., dostęp do innych urządzeń biurowych, praca w zespole, szkolenia wyjazdowe, obsługa interesantów.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)       kwestionariusz osobowy – wg wzoru w załączeniu,

4)       kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o okresach podlegających zaliczeniu do stażu pracy na równi z zatrudnieniem (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

6)   kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach - potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych - wg wzoru w załączeniu,

8)       oświadczenie kandydata o niekaralności - wg wzoru w załączeniu,

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) - wg wzoru w załączeniu,

10)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych – wg wzoru w załączeniu,

11)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku – wg wzoru w załączeniu.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 8 30 pod adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc, pok.  nr 15 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw programów-stażysty”

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do PUP w Sierpcu. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie: rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego lub innej formy sprawdzenia kwalifikacji kandydata na stanowisko urzędnicze.

Kandydat, który zostanie zatrudniony, najpóźniej do dnia podjęcia pracy musi złożyć do PUP zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Sierpc,  21.01.2020 r.

 

                                                             

 

            DYREKTOR URZĘDU

                        -/-

       mgr Maja Strześniewska

 

Załączniki:                 

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (  pobierz   )
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (    pobierz   )
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności      (    pobierz      )
 4. Oświadczenie kandydata o zakazie wykonywania zajęć sprzecznych z wykonywanymi  w ramach obowiązków służbowych   (      pobierz   )
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (   pobierz   )
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych   (   pobierz  ) 

***************************************************************************************************

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

 

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc

 

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERPCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

POŚREDNIKA PRACY

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu

 

1. Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie;

2)       wykształcenie wyższe;

3)       co najmniej roczny staż pracy w zakresie pośrednictwa pracy;

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych;

5)       niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

7)       znajomość aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego;

8)    znajomość zagadnień z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,

9)     znajomość aktualnej sytuacji na rynku pracy;

10)     znajomość programu SYRIUSZ,

11)     umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

12)     nieposzlakowana opinia.

 

  2. Wymagania dodatkowe :

   1) co  najmniej 12 miesięczny staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;

2) cechy osobowościowe i umiejętności psychospołeczne: zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się, umiejętność pracy w zespole.

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  pozyskiwanie ofert pracy,

2) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

3) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku 
    pracy,

4) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

5) dobór kandydatów do ofert pracy zgodnie z wymaganiami określonymi przez pracodawcę,

6) stała opieka nad bezrobotnym , poszukującym pracy lub pracodawcą,

7) podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami ze wskazanego obszaru obsługi,

8) opracowywanie we współpracy z klientem indywidualnego planu działania oraz nadzór nad jego realizacją,

9) współpraca przy organizacji targów i giełd pracy,

10)  promocja usług i instrumentów realizowanych przez CAZ,

11) współpraca z gminami w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym w ramach Programu
   Aktywizacja i Integracja.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  wymiar czasu pracy: 1 etat;

2) miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, pokój na parterze, ciągi komunikacyjne

   o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla osób

   niepełnosprawnych;

 

3) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca ma charakter biurowy na

   stanowisku wyposażonym w komputer, telefon oraz urządzenia biurowe. Praca jest wykonywa przy komputerze

   powyżej 4 godz. dziennie, wyjazdy służbowe, praca z interesantami.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)       kwestionariusz osobowy – wg wzoru w załączeniu,

4)       kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o okresach podlegających zaliczeniu do stażu pracy na równi z zatrudnieniem (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

6)    kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np.  zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach - potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

 

7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych - wg wzoru w załączeniu,

8)       oświadczenie kandydata o niekaralności - wg wzoru w załączeniu,

9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) - wg wzoru w załączeniu,

10)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych – wg wzoru w załączeniu,

11)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku – wg wzoru w załączeniu.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie do dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 9 00 pod adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc, pok.  nr 15 (sekretariat) w zaklejonej kopercie oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko Pośrednika Pracy ”

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do PUP w Sierpcu. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie: rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego lub innej formy sprawdzenia kwalifikacji kandydata na stanowisko urzędnicze.

Kandydat, który zostanie zatrudniony, najpóźniej do dnia podjęcia pracy musi złożyć do PUP zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Sierpc,  24 lipca 2019 r.

                                                                     

 

 

                                                                                          

           DYREKTOR URZĘDU

                        -/-

       mgr Maja Strześniewska

   

Załączniki:          

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( pobierz  )
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (  pobierz  )
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności    pobierz   )
 4. Oświadczenie kandydata o zakazie wykonywania zajęć sprzecznych z wykonywanymi  w ramach obowiązków służbowych  (   pobierz  )
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (  pobierz  )
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych   ( pobierz


***************************************************************************************************
Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc

 

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERPCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Zastępcy Dyrektora

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu

 

1. Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie;

2)       wykształcenie wyższe;

3)       co najmniej 5 letni staż pracy;

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych;

5)       niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

7)       znajomość aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

8)       wiedza na temat zadań i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu;

9)       posługiwania się narzędziami i urządzeniami biurowymi;

10)   nieposzlakowana opinia.

  2. Wymagania dodatkowe :

   1) co  najmniej 5 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;

2) cechy osobowościowe i umiejętności psychospołeczne: odporność na stres, komunikatywność i kreatywność, odpowiedzialność, dyskrecja, elokwencja, lojalność, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem, umiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach, interpretowania i stosowania przepisów prawnych, organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  planowanie i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych;

2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań objętych zakresem działania podległych komórek organizacyjnych;

3) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu nadzorowanych komórek i  uprawnień udzielonych przez Dyrektora PUP;

4) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Starosty;

5) wykonywanie zwierzchnika służbowego wobec Kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  wymiar czasu pracy: 1 etat;

2)  miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, pokój na piętrze, brak windy, ciągi
komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, tylko jedna na parterze;

3) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca ma charakter biurowy na stanowisku wyposażonym w komputer, telefon oraz urządzenia biurowe. Praca jest wykonywa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, wyjazdy służbowe, praca z interesantami.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)       list motywacyjny;

2)       życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)       kwestionariusz osobowy – wg wzoru w załączeniu;

4)       kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o okresach podlegających zaliczeniu do stażu pracy na równi z zatrudnieniem (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem);

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem);

6)       kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach - potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem);

7)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych - wg wzoru w załączeniu;

8)       oświadczenie kandydata o niekaralności - wg wzoru w załączeniu;

9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) - wg wzoru w załączeniu;

10)   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku – wg wzoru w załączeniu;

11)   oświadczenie kandydata o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – wg wzoru w załączeniu.

  7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 9 00 pod adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc, pok.  nr 15 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu”

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do PUP w Sierpcu. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie: rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego lub innej formy sprawdzenia kwalifikacji kandydata na stanowisko urzędnicze.

Kandydat, który zostanie zatrudniony, najpóźniej do dnia podjęcia pracy musi złożyć do PUP zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.  

Sierpc,  27  maja 2019 r.

                                                                   

                                                                                    

                                                                                       Dyrektor Urzędu

                                                                                                 -/-

 

                                                                                   mgr Maja Strześniewska

Załączniki:     

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( pobierz )
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ( pobierz )
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności  ( pobierz )
 4. Oświadczenie kandydata o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne   ( pobierz )
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( pobierz )
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych   ( pobierz

 

 

***************************************************************************************************

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc

 

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERPCU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW

w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  wykształcenie wyższe,

3)   co najmniej rok stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania

     realizacji instrumentów rynku pracy – staży,

4)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni   praw publicznych,

5)   niekaralność   za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa

     skarbowe,

6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

7)   znajomość aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, przepisów dotyczących organizacji instrumentów rynku pracy oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis,

8)   znajomość zagadnień z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,

9)   znajomość programu SYRIUSZ,

10)    umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

11)   nieposzlakowana opinia.

 

  2. Wymagania dodatkowe :

    Cechy osobowościowe i umiejętności psychospołeczne: odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność wyjaśniania, logicznego myślenia, analizy i syntezy informacji.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   przyjmowanie i analiza wniosków o organizację stażu,

2) przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych w zakresie organizacji stażu,

3) przyjmowanie, analiza i realizacja   wniosków w sprawie bonów stażowych oraz przygotowywanie projektów umów
cywilno-prawnych w tym zakresie,

4) przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych w tym zakresie,

5)   prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań,

6) dokonywanie odpowiednich zapisów w komputerowej bazie danych w zakresie prowadzonych spraw,

7) realizacja powierzonych zadań w zakresie obsługi programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

2)   wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Sierpcu z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,

  3)   miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, pokój na piętrze, brak windy, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, tylko jedna na parterze,

4) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, obsługa komputera powyżej 4 godz., dostęp do innych urządzeń biurowych, praca w zespole, szkolenia wyjazdowe, obsługa interesantów.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy – wg wzoru w załączeniu,

4)     kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o okresach podlegających zaliczeniu do stażu pracy na równi z zatrudnieniem ( potwierdzone własnoręcznie za zgodność  z oryginałem),

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

6)       kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach - potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

7)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni   praw publicznych - wg wzoru w załączeniu,

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności - wg wzoru w załączeniu,

9)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych   z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych – wg wzoru w załączeniu,

10)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) - wg wzoru w załączeniu,

11)   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku – wg wzoru w załączeniu.

  7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane   i złożone osobiście lub doręczone listownie do dnia 22.03.2019 r. do godz. 9 30 pod adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc, pok.   nr 15 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw programów”

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do PUP w Sierpcu. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie: rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego lub innej formy sprawdzenia kwalifikacji kandydata na stanowisko urzędnicze.

Kandydat, który zostanie zatrudniony, najpóźniej do dnia podjęcia pracy musi złożyć do PUP zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Sierpc,   11 marca 2019 r.

 

                                                                                               Dyrektor Urzędu

                                                                                           -/-

                                                                          mgr Maja Strześniewska


 Załączniki:  

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( pobierz )
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ( pobierz )
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności  ( pobierz )
 4. Oświadczenie kandydata o zakazie wykonywania zajęć sprzecznych z wykonywanymi  w ramach obowiązków służbowych  ( pobierz )
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( pobierz )
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych ( pobierz )

 

 


       

 

*************************************************************************************************************************

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-29 12:15:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Kopaczewski Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-11 14:43:20
 • Liczba odsłon: 8837
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680330]

przewiń do góry