INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SIERPCU
 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
Dane udostępnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Wnioski należy składać w biurze podawczym (parter) lub listownie. Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD) lub przez dostęp do Aplikacji Centralnej. Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls., PDF.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.


Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych  >> zobacz


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 2005-09-27 (Dz.U. 2005 Nr 205, poz. 1692)


Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu:

  • rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • rejestr pracodawców.

Dostęp do rejestru odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-18 12:42:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-19 12:57:57
  • Liczba odsłon: 2406
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680321]

przewiń do góry