Załącznik do zarządzenia nr 2/2008
Dyrektora PUP w Sierpcu
z dnia 12 marca 2008 roku

 

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SIERPCU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

   1. Nabor kandydatów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu (zwanym dalej PUP) jest otwarty i konkurencyjny.

   2. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, zgodnie z przepisem art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. z.) organizuje Dyrektor PUP.

   3.  Niniejsze postanowienia określają procedurę naboru oraz zasady pracy Komisji ds. naboru.

§ 2

 1. Procedurze naboru określonej niniejszymi postanowieniami nie podlegają:

     1) czasowe powierzen ia pracownikom pełnienia obowiązków na innych 
       stanowiskach pracy,

   2) postępowania dotyczące nawiązywania z pracownikami PUP zatrudnionymi na okres próbny lub czas określony kolejnych umów o pracę w ramach tego samego stanowiska,

   3) umowy na czas zastępstwa.

   2. Wykaz stanowisk urzędniczych określony jest w Załączniku Nr 3 do 
      rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.).

 

Rozdział II

ZGŁOSZENIE POTRZEBY ZATRUDNIENIA

§ 3

 1. Kierownik komórki organizacyjnej, w której zachodzi potrzeba zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, występuje z wnioskiem PUP o wyrażenie zgody na rozpoczęcie naboru kandydatów na dane stanowisko.

 2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, powinna być poprzedzona z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności decyzją Dyrektora PUP termin na złożenie wniosku może być skrócony. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ( zobacz ).

 3. W sytuacji kiedy potrzeba zatrudnienia wiąże się z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy, wniosek powinien zawierać:

 1. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,

 2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i pre dyspozycji osób,

 3. określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

 4. określenie odpowiedzialności,

 5. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy,

 6. konieczna jest także analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia, dokonana przez Głównego Księgowego.

    Formularz opisu stanowiska pracy w PUP i zakresu zadań stanowi załącznik Nr 2  
   ( zobacz ) do Regulaminu.

   4. Dyrektor PUP rozpatrując wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 3, podejmuje

       decyzję o:

     1) rozpoczęciu naboru kandydatów na dane stanowisko urzędnicze,

     2) braku akceptacji wniosku.

   5. W przypadku akceptacji projektu opisu stanowiska pracy Dyrektor PUP
       przekazuje pracownikowi ds. kadr wniosek o rozpoczęcie naboru kandydatów na
      dane stanowisko urzędnicze oraz powołuje Komisję ds. naboru, zwaną dalej
      “Komisją”.

   6. W przypadku braku akceptacji wniosku, wniosek włącza się do dokumentacji
       prowadzonej w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym i Prawnym.

 

Rozdział III

POWOŁANIE KOMISJI DS. NABORU ORAZ ZASADY JEJ PRACY

 

§ 4

 1. W celu dokonan ia wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor PUP powołuje Komisję.

 2. W skład Komisji wchodzą:

    1)  Dyrektor PUP jako Przewodniczący Komisji,

    2)  Zastępca Dyrektora PUP,

    3)  Kierownik komórki organizacyjnej, w której zachodzi potrzeba zatrudnienia
        pracownik a na wolnym stanowisku urzędniczym,

    4)  Doradca Zawodowy PUP,

    5)  Pracownik ds. kadr w PUP – sekretarz Komisji.

 

   3.  Dyrektor PUP może w każdym czasie wyznaczyć do prac Komisji dodatkowo inne osoby, nie wchodzące w skład Komisji, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwej oceny kandydatów biorących udział w naborze.

   4.  Osoby, o których mowa w ust. 3, biorą udział w pracach Komisji z głosem opiniodawczo-doradczym.

   5.  Informację o udziale osób, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w protokole z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.

§ 5

 1. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.

 2. Komisja obraduje na posiedzeniach w terminie i miejscu ustalonym przez Przewodniczącego. W trakcie prowadzonego postępowania może być dokonywany więcej niż jeden nabór. W takim przypadku protokoły sporządza się odrębnie dla każdego naboru.

 3. W posiedzeniu Komisji, dla ważności jej obrad, musi uczestniczyć przynajmniej 4/5 składu Komisji.

Rozdział IV

ETAPY NABORU

 

§ 6

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 2. Składanie wniosków aplikacyjnych.

 3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 5. Selekcja końcowa kandydatów:

 1. test kwalifikacyjny,

 2. rozmowa kwalifikacyjna.

   6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

   7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

   8. Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział V

PRZYGOTOWANIE REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW

 

§ 7

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP.

 2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności:

   1)  nazwę i adres siedziby pracodawcy,

   2)  określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór,

   3)  określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

   4)  wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

   5)  wskazanie wymaganych dokumentów,

   6)  określenie terminu, formy i miejsca składania dokumentów.

   3.  Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez co najmniej 14 dni kalendarzowych.

   4.  Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu ( zobacz ).

 

Rozdział VI

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

§ 8

 

   1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje
       przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędn iczym w PUP w Sierpcu ul. Witosa 2 w sekretariacie pok. Nr 15.

   2. Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należą w szczególności:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy z aktualną fotografią ( pobierz ),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( pobierz ),

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( pobierz ).

  3.  Kserokopie dokumentów określonych w pkt 2, ppkt 4 i 5 podlegają
       uwierzytelnieniu za zgodność z oryginałem.

  4.  Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Termin składania dokumentów może być określony datą lub liczbą dni. Ogłoszenie o naborze jest upowszechniane do czasu upływu terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

 5.  Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą   być składane tylko w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze (nazwa stanowiska) w Powiatowym Urzędzie
      Pracy w Sierpcu” lub przesłać na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Witosa 2

09-200 Sierpc

  6.  Pracownik Sekretariatu PUP przyjmuje dokumenty bez otwierania i nanosi na kopertach datę wpływu.

 7.  W przypadku przesłania dokumentów pocztą będą one uznane za złożone w terminie jeżeli wpłyną do Urzędu w czasie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty kandydatów, które zostaną doręczone po wyznaczonym terminie, nie są rozpatrywane.

 

Rozdział VII

WSTĘPNA SELEKCJA KANDYDATÓW

– ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

§ 9

 1. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się Komisji z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

 2. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplik acji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

 3. Wynikiem analizy jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Rozdział VIII

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA FORMALNE

 

§ 10

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz okresla się termin dalszej selekcji kandydatów.

 2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 3. Lista kandydatów, o której mowa w § 10 pkt 2, jest upowszechniona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami zawiązanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 5. W przypadku, gdy do ogłoszonego naboru nie przystąpił żaden kandydat, albo stwierdzono, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań formalnych, nabór przerywa się i zamieszcza się stosowną informacje w BIP oraz na tablicach informacyjnych w PUP.

 6. Wzór listy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu ( zobacz ).

Rozdział IX

SELEKCJA KOŃCOWA KANDYDATÓW

§ 11

 1. Na selekcję końcową składają się:

 • test kwalifikacyjny,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

   2. zastosowanie obu lub jednej metody selekcji okresla Komisja , zaznaczając fakt ten w protokole.

 

Test kwalifikacyjny

§ 12

 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

 2. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma  0 - 1 skalę punktową. W sumie z testu można maksymalnie otrzymać 20 punktów.

 3. Test kwalifikacyjny zawiera 20 pytań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz pytań dotyczących sprawdzenia predyspozycji niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 13

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

 2. Rozmowa kwalifika cyjna pozwoli również zbadać:

 1. posiadaną wiedzę na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie sierpeckim,

 2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

 3. cele zawodowe kandydata.

   3.  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja rekrutacyjna.

   4.  Każdy członek Komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi
        punkty w skali od 0 do 5.

 

Rozdział X

SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA DANE STANOWISKO PRACY

 

§ 14

   1.   Po zakończeniu procedury naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
         sporządza się protokół.

   2.   Protokół zawiera w szczególności:

 

   1)   określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

   2)   liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

   3)   informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

   4)   uzasadnienie dokonanego naboru.

   4.   Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu ( zobacz ).

 

Rozdział XI

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU

 

§ 15

   1.  Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata,  w BIP i na tablicy informacyjnej w PUP, przez okres co najmniej 3 miesięcy -  załącznik nr 6 do Regulaminu ( zobacz ).

   2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

 1. nazwę i adres jednostki,
 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jeg o miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

  3.   Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku pracy kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów  wymienionych w protokóle przeprowadzonego naboru.

 

Rozdział XII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJAMI APLIKACYJNY MI

§ 16

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 2. Na żadnym etapie procedury kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji Dyrektora PUP lub Komisji.

   3.  W zakresie nie uregulowa nym niniejszymi postanowieniami stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-25 10:03:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 10:49:44
 • Liczba odsłon: 10958
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680338]

przewiń do góry