Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracyZgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zmian.) informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, pod adresem email: iod@pup-sierpc.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), (wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) - będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2 , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie 4 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pani/Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane zgodnie z wewnętrznym  zarządzeniem  PUP w sprawie Regulaminu naboru:

a/ Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
b/ Dokumenty aplikacyjne kandydatów w największym stopniu spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
c/ Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
-----------------------------------

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1, z późn. zm.) dalej RODO;

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-31 13:34:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-18 13:24:35
  • Liczba odsłon: 1092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680388]

przewiń do góry