Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu dla pracodawców i przedsiębiorców

 

Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc.

2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email:  iod@pup-sierpc.pl.

3. Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/ tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w szczególności w celu:

a) prowadzenia rejestru pracodawców,

b) świadczenia usług i instrumentów rynku pracy dla przedsiębiorców i pracodawców.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. sądy, organy ścigania, komornicy sądowi i inne organy państwowe, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: usług pocztowych, usług teleinformatycznych, usług prawnych i doradczych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora.

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji - Pani/Pana dane nie będą profilowane.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-11 13:21:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopaczewski Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-03 09:47:32
  • Liczba odsłon: 948
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680398]

przewiń do góry