Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  dla beneficjentów Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

 

 

Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc. 
 2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email:  iod@pup-sierpc.pl. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w celu realizacji umowy i zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. w tym na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w formie KFS. 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepis ów prawa m.in. sądy, organy ścigania, komornicy sądowi i inne organy państwowe, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: operatorzy pocztowi usług teleinformatycznych tj. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie przez czas wynikający z przepis ów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora. 
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Informujemy, że nie korzystamy z system ów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji - Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji wniosku - skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-11 13:30:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 14:03:34
 • Liczba odsłon: 975
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680389]

przewiń do góry