Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa  2, 09-200 Sierpc. 
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - dane kontaktowe: e-mail: iod@pup-sierpc.pl.
 3. Pani/Pana   dane   osobowe będą   przetwarzane   do   realizacji   celów   w   zakresie   promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1100) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b, f, g, h, j RODO. 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: pocztowych, usług teleinformatycznych, dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt.  3, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 r. poz. 553.) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt administratora.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany - dane nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO. 
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celu, dla którego miały być przetwarzane.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-11 12:40:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 14:26:51
 • Liczba odsłon: 988
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680327]

przewiń do góry