Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, pozyskanych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą (osoby wskazane we wnioskach i umowach, reprezentanci osób prawnych, opiekunowie stażu)

 

Zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc.

2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email:  iod@pup-sierpc.pl.

3. Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z rozpatrywaniem wniosków i realizacją umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu w zakresie usługi i instrumentów rynku pracy wynikających w szczególności z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię (imiona), nazwisko, stanowisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. sądy, organy ścigania, komornicy sądowi i inne organy państwowe, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: usług pocztowych, usług teleinformatycznych, usług prawnych i doradczych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osób, które złożyły wniosek lub zawarły umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu lub zostały pozyskane z jawnych rejestrów publicznych takich jak KRS, CEDIG oraz bezpośrednio od osób wyznaczonych do kontaktu przez osobę prawną, którą Państwo reprezentujecie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopaczewski Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-03 09:52:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopaczewski Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-03 09:56:31
  • Liczba odsłon: 167
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680337]

przewiń do góry