Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

osób fizycznych poręczycieli i współmałżonków

(dot.:  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej)

 

Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej RODO informujemy, że:        

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc. 
 2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@pup-sierpc.pl. 
 3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zabezpieczenia  przyznanych  środków,  o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380), w szczególności § 10 ust. 3. 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. sądy, organy ścigania komornicy sądowi i inne organy państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: operatorzy pocztowi usług teleinformatycznych tj. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny  do  realizacji celu  wskazanego w pkt. 3, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt administratora. 
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zabezpieczenia przyznanych środków, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. 
 11. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.

 

 
*****************************************************

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

osób fizycznych poręczycieli i współmałżonków

(dot.: bonu na zasiedlenie)

 

Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej RODO informujemy, że:  

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc. 
 2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@pup-sierpc.pl. 
 3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zabezpieczenia  przyznanych środków -  bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66 n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869). 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. sądy, organy ścigania komornicy sądowi i inne organy państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: operatorzy pocztowi usług teleinformatycznych tj. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu wskazanego w pkt. 3, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt administratora. 
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zabezpieczenia przyznanych środków, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. 
 11. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-12 09:02:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 14:30:19
 • Liczba odsłon: 996
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680328]

przewiń do góry